استان ها

مرحوم عباس طاهرى نيك مرد اهل قروه يكى از اولين رانندگان كاميون و كمپرسى در قروه درگزين.اوفرزند حمدالله بود.انها در هنر چرم و پوستين دوزى سرآمد بودند.ايشان پدر دوست شاعرم استاد جهانگيرطاهرى بودند.پرويز محمدىparviz mohammadi