استان ها

دوبله هورامی خیلی خوب است تماشا کنید مخصوصا نودشه ای ها