استان ها

آرامگاه دانیال واقع در شهر شوش پیامبر بزرگ قوم یهود که در سال 655 پیش از میلاد توسط نبوکدنصر پادشاه بابل به اسارت گرفته و سالها بعد توسط کوروش کبیر آزاد شد و به شوش پایتخت دولت هخامنشیان مراجعت نموده و به مقام و منزلت بالایی نیز دست یافت . رودخانه شاوور که از کنار آرامگاه عبور میکند نیز از دیرگاه میزبان تمدن چند هزار ساله شوش بوده و از نظر پادشاهان هخامنشی رودی مقدس شمرده میشده است .