استان ها

تا پیش از جدا شدن «بختگان» از نی‌ریز در استان فارس، این شهرستان رتبه اول سطح زیر کشت انار در ایران را داشت. بعد از جدا شدن بختگان و تبدیل آن به یک شهرستان مستقل، سطح زیر کشت انار نی‌ریز از پنج هزار به سه هزار هکتار افت کرد. با این حال، نی‌ریز همچنان یکی از مراکز مهم تولید انار محسوب می‌شود و متوسط عملکرد باغ‌های انار این شهرستان ۲۰ تن در یک هکتار است. مرغوبترین باغ انار شناسایی‌شده در این شهرستان، مربوط به بخش «قطروئیه» است که ۱۳۳ تن در هر هکتار محصول تولید می‌کند. اتباع افغان ساکن در شهرستان نی‌ریز، برداشت