استان ها

دکلمه: فرهاد خورسند / اشعار :طاهری جاوید،حیاتی / تنظیم : امیرحسین باقری / بهره گرفته شده از اثار زیبای حسین خلجی، استاد محبی،حسن خلج / کانال تلگرام و سروش فرهاد خورسند FarhadKhorsand@