استان ها

دکلمه: فرهاد خورسند / اشعار :موسوی، نیشابوری, حسان/ تنظیم : امیرحسین باقری / بهره گرفته شده از اثار زیبای اساتید مرحوم عبدالباسط،موسوی قهار / کانال تلگرام و سروش فرهاد خورسند FarhadKhorsand@