استان ها

تهیه نقشه کاداستر شهر 360 هکتاری نگور در استان سیستان و بلوچستان توسط پهپاد شرکت داوین