استان ها

حاج علی شانظری کاندیدای مجلس یازدهم با انتشار ویدئویی به معرفی شهر شاپورآباد برخوار شهر برج کبوتر پرداخت.