استان ها

رئیس شورای روستای شاه رضا بخش مرکزی جویبار با بیان اینکه به منظور مقابله با ویروس کرونا پنج مرحله سم پاشی در این روستا انجام شده است....