استان ها

زمین لرزه ای به قدرت 5/4 درجه در مقیاس ریشتر