استان ها

در این قسمت شهرآباد مشکلاتی مثل معتل موندن پروژه مهرشهر بخاطر افتتاح مسئول، تخلفات تابلوهای شهری و برخی بی فرهنگی ها در صف عابر بانک سوژه های اصلی بودن