استان ها

عشق چشم بسته دل و بهت دادم با پای خودم به دامت افتادم دیگه چی میخوای از جون یه آدم | عشق تو این قهر و آشتی های یه ریزی بهم میزنی مگه مریضی با این همه باز چه عزیزی | عشق بوسه ای وسط پیشونیت یه زخمی که تو همیشه میمونی به جون خودت درد بی درمونی | عشق یه غم قشنگ پر طرفداری حیفه که تو فقط مردم آزاری میای و میری چه بیکاری | آهای عالیجناب عشق فرشته عذاب عشق حریف تو نمیشه این قلب بی صاحبش | منو دیوونه میخوای تو اینجوری خوشی عشق ولی بازم دمت گرم چه زیبا میکشی عشق .