استان ها

بسیجیان برای آموزش و فراگیری استفاده از سلاح سبک جنگی