استان ها

بارش عجیب تگرگ در روانسر در استان کرمانشاه که باعث شکستن شیشه ماشین و منازل شده است .