استان ها

جوانان روستای بیت شیخ فیای در بخش شاوور در حال درست کردن سیل بند در حاشیه رودخانه شاوور هستند