استان ها

در ادامه ی سفر از مریوان به اورامان وارد شدیم - اب و هوا - نمای ده - صمیمیت مردم همگی بی نظیر بود - از اورامان به سمت پاوه حرکت کردیم و پس از دیدن غار قوری قلعه رهسپار کرمانشاه شدیم - تو کرمانشاه تو هتل جمشید اقامت کردیم - هتل خوبیه - در ضمن خورشت خلالش هم تعریفیه