استان ها

.مردان بزرگ آفتابند هستند که تا بما بتابند مانند چراغ راهِ تاریک روشنگر و خوب و بی نقابند در سینه شقایقی نهفته در شهر چو شعر بکر و نابند باران بهاریندو رویش سرسبزی کوچه های باغند بخشنده، سخی و باکرامت زاینده چو چشمه های آبند آرام چو خواب راحت شهر دلسوخته آند ، چون گلابند دستان بلند مهر و ایثار مفهوم شریف یک کتابند. #احمدیزدانی