استان ها

زمین ۴ هزارمتری با سند و مدارک در خوشآمیان کلارآباد. کارشناس ملکی و مدیرمسئول املاک شمالیا کیهان رهبر ۰۹۱۱۱۹۴۱۵۱۳