استان ها

محل تفحص شهید فرزاد سمالی ، در منطقه طلائیه و زید