استان ها

گزارش مهمترین اقدامات شهرداری سجزی و شورای شهر دوره چهارم نگاهی به یک دوره تلاش و خدمت همراه با معرفی شهر و ویژگی ها و ظرفیت های شهر سجزی