استان ها

اولین تیرول فریدونشهر در آبان ماه سال 93 افتتاح گردید که در محل پیست اسکی فریدونشهر می باشد.