استان ها

این ویدیو از طبیعت بخش قره پشتلو زنجان و روستای بیرونده میباشد