استان ها

ورودی روستا و بخشی از جاده روستای نودیجه سال 1374