استان ها

این ویدئو در دبیرستان سبحان ضبط شده است و مخصوص پایه دهم انسانی می باشد.