استان ها

گزارش خبری صداوسیما از نبود تلفن ثابت و آنتن ندادن تلفن همراه در شهر گرگاب خبر نگار صداوسیما حمید نظری