استان ها

در مرز ایران و پاکسان بخاطر بردن دو گالن بنزین جون مردم گرفتن مین گذاشتن