استان ها

مراحل ساخت مدرسه در گیلانغرب با کمک دانش آموزان و کارکنان مدارس مجتمع آموزشی مفید و برگزاری اردوی جهادی با همکاری دانش آموزان دبیرستان مفید 3 دوره 2 برای محوطه سازی مدرسه