استان ها

سیل در گزنک مازندران در اثر آب شدن یخهای قله دماوند در تابستان و بدون هیچگونه بارندگی خسارت زیادی به همراه داشت