استان ها

سنگان منطقه ای کوهستانی و بسیار زیبا در شمال غربی تهران و کمی بالاتر از سولقان می باشد.