استان ها

نامناسب بودن آسفالت و زیرسازی محور ترانزیتی تیران به داران در محدوده کمربندی شهر تیران نارضایتی رانندگان واهالی این شهر را به دنبال داشته است + پاسخ دادخواه، معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان