استان ها

کانزاس سیتی یا رشت..؟ چند میگیری از آمریکا بیای ایران؟ گردنم رو هم بزنن حاضر نیستم بیام؟! مصاحبه ای جالب در مورد شخصیتی #ایرانی، که حتی اسم آن را هم نشنیده ایم