استان ها

لحظه سقوط پاراموتور‌سوار در بهبهان خوزستان و برخورد با پراید را مشاهده کنید.