استان ها

در این ویدئو، مسئولین خانه ایرانی احمدآباد مستوفی علاوه بر معرفی فعالیت‌ها، از شرایط محله و شرایط زندگی کودکان ساکن این محله، مشکلات و چالش‌هایی که گریبان‌گیر کودکان شده‌، ناکارآمدی ساختارهای حاکمیتی و ... صحبت می‌کنند.