استان ها

دکلمه: فرهاد خورسند / اشعار : صرافان ، استاد سازگار/ تنظیم : امیرحسین باقری / بهره گرفته شده از اثر زیبای حاج محمد طاهری / کانال تلگرام و سروش فرهاد خورسند FarhadKhorsand@