استان ها

این مزرعه کشت مستقیم نخود در پایگاه نوآوری پروژه امنیت غذایی ایران - ایکاردا در روستای مرجان بابا مراد در شهرستان گیلانغرب در استان کرمانشاه کشت شده است. برای کشت از دستگاه کشت مستقیم ساخته شده توسط آقای پرویز صیدی کشاورز و صنعتگر کرمانشاهی استفاده شد. تاریخ کشت مزرعه 3 دی 1395 بود.