استان ها

حبیب الله خان رزمجو اولین معلم حوزه چاروسا و بهمن بیگی دیار بهمئی و روشن کننده چراغ علم در آن دوران تاریکی و ظلمت و شخصیتی صادق و مصلح . ع .ر