استان ها

هر چند مراسم سنتی ملی و مذهبی و اجتماعی در شهرهای مختلف ایران در سطحی عمومی برگزار میگردد ولی این مراسم در روستاها بنا به دلایلی چند پرشورتر و همه جانبه تر و صمیمانه تر و جذاب تر برگزار و دیده میشود. یکی از مراسم سنتی پا بر جا وپر رونق گرامیداشت شب چله یا همان یلداست.از چند روز قبل همه اعضای خانوارها برنامه ریزی میکنند تا که خودشان را به سر منزل مقصود که همانا منزل بزرگتر فامیل میباشد برسانند.