استان ها

دستگاه پیرشدگی تحت فشار قیر PAV از سری تجهیزات آماده سازی نمونه قیرهای عملکردی PG است. و برای شبیه سازی پیرشدگی اکسیداسیون قیر که در طول عمر دوره روسازی آسفالتی پس از ۵ الی ۱۰ سال، استفاده می شود.