استان ها

سد دولت آباد 60 کیلومتری مشهد در منطقه ی گردشگری دولت آباد ساخته شده است