استان ها

شهرستان خداآفرین شهر خمارلو از ارتفاعات بالا