استان ها

نادرقلی افشار ، فرزند اماقلی پسرعموی اقوام ترک خراسان و درگز و اجدادی مخصوصا من(قوم چاپشلو یکی از اقوام چندگانه اصلی نادرشاه) پادشاه مقتدر شیعه که افتخارات بسیاری برای قوم و کشورش داشت و البته در اخر عمر به جنون مبتلا شد و مرگ دردناکی داشت متاسفانه.