استان ها

این تکیه اکنون تخریب شده و حسینیه جدیدی در دو طبقه بنا شده است.