استان ها

زمین هکتاری و کوهپایه ایی در کلارآباد. کارشناس ملکی و مدیر مسئول املاک شمالیا کیهان رهبر ۰۹۱۱۱۹۴۱۵۱۳