استان ها

در این فیلم مصاحبه با سهبد شهید علی صیاد شیرازی پس از عملیات فتح المبین. چگونگی اجرای عملیات و آثار آن بر رزمندگان و نیروهای دشمن بعثی.