روستای کردان

123

روستای کردان

روستای کردان در شهر کرج - ایران...

معرفی روستای کردان

روستای کردان در شهر کرج - ایران

خاطرات شما از سفر به روستای کردان نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.