مسجد سنگی ترک

558

مسجد سنگی ترک

مسجد سنگی ترک در شهر میانه - ایران...

معرفی مسجد سنگی ترک

مسجد سنگی ترک در شهر میانه - ایران

خاطرات شما از سفر به مسجد سنگی ترک نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.