روستای اسکلو

543

روستای اسکلو

روستای اسکلو در شهر کلیبر - ایران...

معرفی روستای اسکلو

روستای اسکلو در شهر کلیبر - ایران

خاطرات شما از سفر به روستای اسکلو نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.