تپه های ماسه بادی

82

تپه های ماسه بادی

تپه های ماسه بادی در شهر بردسکن - ایران...

معرفی تپه های ماسه بادی

تپه های ماسه بادی در شهر بردسکن - ایران

خاطرات شما از سفر به تپه های ماسه بادی نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.