روستای دره تخت

703

روستای دره تخت

روستای دره تخت در شهر ازنا - ایران...

معرفی روستای دره تخت

روستای دره تخت در شهر ازنا - ایران

خاطرات شما از سفر به روستای دره تخت نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.