قلعه آشوراده (قلعه روس ها)

353

قلعه آشوراده (قلعه روس ها)

قلعه آشوراده (قلعه روس ها) در شهر بندر ترکمن - ایران...

معرفی قلعه آشوراده (قلعه روس ها)

قلعه آشوراده (قلعه روس ها) در شهر بندر ترکمن - ایران

خاطرات شما از سفر به قلعه آشوراده (قلعه روس ها) نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.